มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งมอบจักรยานแก่หน่วยงานต่างๆ พร้อมมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งมอบจักรยานแก่หน่วยงานต่างๆ พร้อมมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมส่งมอบจักรยานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ เป็นประธานพิธี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันในการเดินทาง และการขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้ารับมอบจักรยาน ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี