มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดโครงการ ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดโครงการ ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” จัดโดย จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมโครงการและ ศ.ดร.สัมพันธ์. ฤทธิเดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธี จากนั้น ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) บรรยายพิเศษ เรื่อง “ บทบาทสถาบันการศึกษากับวิกฤติการณ์หมอกควันของภาคเหนือ ” จากนั้นได้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันภัย และเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานเพื่อแจกจ่ายประชาชน เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แก่ พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระกับภาค,รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ภายในงานยังจัดเสวนาวิชาการ ร่วมไปถึงนิทรรศการ นวัตกรรม การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ