มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

        วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562 กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก ให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานสีเขียว ส่งเสริมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในหน่วยงาน/องค์กร และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุข