คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดอบรมปลูกจิตสำนึก “รักษ์” พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดอบรมปลูกจิตสำนึก “รักษ์” พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน เรื่อง “การปลูกจิตสำนึก “รักษ์” พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน และ อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี