อพ.สธ.แม่โจ้ จัดกิจกรรมการคืนกล้วยไม้สู่ถิ่นธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร

อพ.สธ.แม่โจ้ จัดกิจกรรมการคืนกล้วยไม้สู่ถิ่นธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้จัดกิจกรรมการคืนกล้วยไม้สู่ถิ่นธรรมชาติ การต่อยอดผลผลิตจากกล้วยไม้ไทย และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนจากสำนักราชวัง ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ (อพ.สธ.) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ประกอบการ คุณสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และดร.สุภาพยนต์ ปาละกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง นายวัน ม่วงมา รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน และคณะ ชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์ นายวันชัย อินยม นักศึกษาจากหลากหลายสาขา จำนวน 40 คน และเยาวชนในชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การปลูกกล้วยไม้คืนถิ่นธรรมชาติ โดยมีกล้วยไม้ที่ปลูกสู่ธรรมชาติจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ นกคุ้มไฟ 26 ต้น เอื้องนางรุ้ง 30 ต้น กุหลาบเหลืองโคราช 30 ต้น เขาแกะ 20 ต้น และไอยเรศ 30 ต้น รวมทั้งสิ้น 136 ต้น ซึ่งเป็นกล้วยไม้ชุดแรกของโครงการที่นำไปปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ การเสวนาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ การสาธิตการชงชากล้วยไม้ไทย การศึกษาบริบทชุมชน การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช การสร้างงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ และการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชน เป็นต้น