มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน Green University

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน Green University

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม๋โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดในกิจกรรมบรรยาย ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้นตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมีวิทยากรจากผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับ ผู้นำองค์กรนักศึกษา พร้อมทั้งตัวแทนบุคลากรของแต่ละคณะสำนักที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้