มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอบรมเข้มให้บุคลากร เตรียมพร้อมประเมิน Green University

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอบรมเข้มให้บุคลากร เตรียมพร้อมประเมิน Green University

วันที่ 18 กันยายน 2562 อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นวิทยากรให้ความรู้

การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อม ในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว และยกระดับ Green University Ranking โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้