มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2019 ปั่น ปั่น ปั่น ลดมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพ มุ่งสู่ Green University

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2019 ปั่น ปั่น ปั่น ลดมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพ มุ่งสู่ Green University

วันที่ 25 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งปล่อยขบวนจักรยาน ในกิจกรรม MJU Car Free Day 2019 ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย กองอาคารและสถานที่ และชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Cycling Club) ได้กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 เพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางด้วยการใช้จักรยานหรือเดิน ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ ซึ่งการใช้จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ปั่นจักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มหาวิทยาลัยได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดซื้อจักรยาน จำนวน 50 คัน เพื่อมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ และจัดซื้อจักรยานเพิ่มเติม สำหรับมอบให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และใช้ในสำนักงานมหาวิทยาลัย อีกจำนวน 30 คัน เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)