มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบเครื่องฟอกอากาศ แบบจัดทำเองให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบเครื่องฟอกอากาศ แบบจัดทำเองให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รักษาการแทนรองอธิการบดี ได้ให้เกียรติมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ (แบบจัดทำเอง โดยงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 15 ชุด อยู่ภายใต้โครงการเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019) และการป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ทั้งนี้เพื่อนำให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์และเป็นตัวอย่างนำไปจัดทำเครื่องฟอกอากาศใช้ภายในหน่วยงานต่อไป