ม.แม่โจ้ เปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้า รับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย ฟรี!!! ขับเคลื่อนนโยบาย Green University

ม.แม่โจ้ เปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้า รับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย ฟรี!!! ขับเคลื่อนนโยบาย Green University

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนนโยบาย Green University เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดการใช้รถยน์ รถจักรยานยนต์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่มหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานเสาธงประตูพระพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Shuttle service มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีรถบริการ รวม 4 คัน ประกอบด้วย รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รถไฟฟ้า ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และ ขนาด 6 ที่นั่ง 1 คัน ให้บริการ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. / ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. จัดเส้นทางการเดินรถ จำนวน 2 เส้นทาง คือ
– เส้นทางสีแดง ระยะทางประมาณ 2 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที/รอบ ถนนสายจามจุรี-พิกุล-ซอมพอ-พระพิรุณ-ราชพฤกษ์-สิ้นสุดที่อาคารเทิดกสิกร(โรงอาหาร)
– เส้นทางสีน้ำเงิน ระยะทางประมาณ 3 กม. ใช้เวลาประมาณ 40-45 นาที/รอบ ถนนชาวหอ-ราชพฤกษ์-อินทนิล-ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ-อาคารเพิ่มพูน-อาคารพืชไร่-อาคารคณะเทคโนโลยีการประมงฯ-คณะเศรษฐศาสตร์-โรงอาหาร Green canteen-ถนนสายอินทนิล-สิ้นสุดที่อาคารเทิดกสิกร