ม.แม่โจ้ ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมรับการประเมิน Green university ranking 2020

ม.แม่โจ้ ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมรับการประเมิน Green university ranking 2020มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อสร้างพื้นที่มหาวิทยาลัยทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลกในปี 2563 (Green university ranking 2020) โดยมีกิจกรรมหลากหลายที่กำลังดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการลดมลพิษ การลดปริมาณขยะ มีจุดรวบรวม และคัดแยกประเภทขยะ ขยะอันตราย ศูนย์จัดการขยะครบวงจร
2. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีตรวจสอบและทำความสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
3. ด้านการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ โครงการฝายห้วยโจ้ Eco-environment การแก้ปัญหาวิกฤตน้ำ โดยสำรวจโครงสร้างชั้นดินและขุดเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำรอง
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น การสร้างอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี การปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. ด้านการศึกษา มีการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนา mooc เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว