ม.แม่โจ้ จัด “ปลูกต้นแรก วันแรกนาขวัญ ปลูกผักแลกค่าเทอม ปี3” สร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาปลูกผักแลกค่าเทอม

ม.แม่โจ้ จัด “ปลูกต้นแรก วันแรกนาขวัญ ปลูกผักแลกค่าเทอม ปี3” สร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาปลูกผักแลกค่าเทอมวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกัน “ปลูกต้นแรก วันแรกนาขวัญ ปลูกผักแลกค่าเทอม ปี3” ในโอกาสเป็นวันดีของภาคการเกษตรหลังวันพืชมงคล เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย จึงกำหนดเอาวันหลังพระราชพิธีเป็นวันเริ่มต้น ณ แปลงปลูกผักแลกค่าเทอม สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฟาร์ม 907 ไร่)
โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม เป็นโครงการยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ทั้งด้านผลิตพืช ผัก ผลไม้ ไข่ เนื้อสัตว์ ปลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคทางการเกษตรจากการปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียน รวมทั้งมีรายได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการลงทะเบียนเรียน ขณะที่ทางคณะและสำนักได้บูรณาการการเรียนการสอน เพื่อการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งยังเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 แล้ว