มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) กิจกรรมบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน” โดย คุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด และหัวข้อ “การจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทางคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวร่วมกับสำนักหอสมุดและกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ กระตุ้นสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงการขับเคลื่อน Maejo GO Green : Carbon Footprint of Organization เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำต่อไป ซึ่งมีผู้แทนของแต่หน่วยงานภายในเข้าร่วม ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [:]