ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power Consumtion) unit:kWh

การใช้เชื้อเพลิง (Fuel consumption)
การใช้น้ำ (Water consumption)


ปริมาณขยะ (Amount of waste)